Sú náklady na výrobu tepla v domových kotolniach nižšie ako náklady na teplo z centrálnych zdrojov tepla (CZT)?

Sú náklady na výrobu tepla v domových kotolniach nižšie ako náklady na teplo z centrálnych zdrojov tepla (CZT)? Rozhovor s Ing. Františkom Sásom, riaditeľom oddelenia energetického manažmentu Cofely.
 
Hneď na úvod zásadná otázka – sú alebo nie sú náklady na výrobu tepla v domových kotolniach nižšie?
Myslím si, že nie sú. Aj keď sa to samozrejme nedá povedať paušálne. Niekedy sa môže stať, že domová kotolňa bude výhodnejšia. Preto je potrebné dôkladne posúdiť každý návrh na vybudovanie takejto kotolne. Je pravda, že niekedy si to nájomníci ani neprepočítajú. Spoločnosti, ktoré ponúkajú bytovým domom možnosť vybudovania vlastnej kotolne, do celkových nákladov skoro vždy počítajú iba náklady na palivo – plyn. V rámci celkových nákladov tak nájomníci často ani netušia, že im chýbajú ostatné dôležité nákladové položky, ktoré do nákladov na výrobu tepla určite patria, a to napríklad náklad za elektrickú energiu, odpisy investícií, splátky úveru, povinné odborné prehliadky a skúšky, poplatky za znečistenie životného prostredia, náklady na servis, poistenie, náklady na obsluhu  a pod. Takýmto spôsobom sú dodávateľmi domových kotolní nekorektne prezentované úspory vo výške 30 a  viac percent. Takáto úspora je absolútne nereálna. V neposlednom rade je potrebné pamätať na to, že po uplynutí životnosti technológie ju bude potrebné nahradiť.  
 
To je dosť dlhý zoznam nákladov. Ak o nich nájomníci nevedia, kde ich môžu hľadať?
Prax je taká, že všetky tieto položky bývajú hradené z fondu opráv a údržby domu. Nájomníci o tom často nebývajú informovaní, a tak si to ani nekontrolujú, a v konečnom dôsledku platia za všetky tieto náklady, aj keď si myslia, že nie.
 
Ako je to s cenou za teplo dodávané prostredníctvom CZT?
V cene tepla dodávaného prostredníctvom CZT sú všetky náklady započítané. A tak sa môže stať, a často sa aj stáva, že pri prezentácii investície spojenej s vybudovaním novej domovej kotolne môže cena dodávateľa pre nájomníkov vyzerať atraktívne, ale v skutočnosti nezodpovedá reálnym nákladom.
Cena tepla dodávaného prostredníctvom CZT je výhodnejšia aj z pohľadu jej variabilnej zložky – paliva. Cena plynu pre malé kotolne je vyššia než pre veľkého odberateľa, ktorý vie z pohľadu veľkých objemov o nej rokovať s dodávateľom plynu.
 
V čom je podľa vás výroba a dodávka tepla z CZT výhodnejšia?
Veľkou výhodou je skutočnosť, že nájomníci/vlastníci bytov nemajú žiadnu starosť s prevádzkovaním kotolne. Taktiež zo zabezpečením opráv a servisu. V prípade, že je teplo vyrábané v kotolni s viacerými druhmi paliva, dá sa hovoriť aj o energetickej bezpečnosti.
 
Kotolne sú vyhradené technické zariadenia. Ako je to s ich obsluhou? Kalkulujú nájomníci aj s týmito nákladmi spadajúcimi do ceny tepla?
Na obsluhu kotolní je potrebná kvalifikovaná obsluha. Na trhu je veľa spoločností, ktoré ponúkajú takúto službu aj pre domy s vlastnou kotolňou. Pre vlastníkov kotolne je to samozrejme najjednoduchšie riešenie, avšak netreba zabúdať na to, že aj za tieto služby je potrebné platiť.
Keď už hovoríme o technických zariadeniach, kotolne sú špecifickými zariadeniami, pri ktorých hrozí napríklad aj potenciálne riziko výbuchu. Pri kotolniach, budovaných v domoch už počas výstavby, sa s takýmto rizikom počíta a je tomu prispôsobená statika budovy. Pri vybudovaní kotolne v už postavenom dome, ktorý bol projektovaný na pripojenie na centrálny zdroj, sa na túto hrozbu často zabúda.
 
Problematika cenotvorby a výberu medzi výstavbou vlastnej domovej kotolne a CZT nie je taká jednoduchá a jednoznačná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 
To je pravda. Z môjho pohľadu je pri rozhodovaní dôležité zamyslieť sa aj nad tým, či sú nájomníci dostatočne oboznámení s teplárenskou problematikou, a či sú schopní zabezpečiť obsluhu zariadení kotolne, ich servis, pravidelné obhliadky a skúšky, odosielanie hlásení a spracovanie podkladov pre rôzne úrady a inštitúcie, či dokážu dodržať literu zákona, ktorý presne stanovuje, čo je majiteľ kotolne v rámci jej prevádzky povinný zabezpečiť. V prípade CZT tieto povinnosti na seba berie dodávateľ a dodávka tepla je tak pre nájomníkov pohodlnejšia a bez starostí. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com