Investície do tepelných hospodárstiev dosiahli tento rok viac ako 2,7 milióna eur

Investície do tepelných hospodárstiev dosiahli tento rok viac ako 2,7 milióna eur Za účelom zvyšovania energetickej efektívnosti, a na niektorých miestach aj s cieľom diverzifikácie palivovej základne, preinvestovala Skupina ENGIE prostredníctvom dcérskych spoločností v tomto roku viac ako 2,7 milióna eur. Nasledujúci prehľad prináša podrobnejšie informácie o jednotlivých lokalitách a investičných akciách.

Bratislava – Rača
V lokalite Malé Krasňany pribudli nové domové kotolne, ktoré okrem zemného plynu používajú ako zdroj aj slnečné žiarenie. Zo zemného plynu sa vyrába teplo do ústredného kúrenia a solárne panely umiestnené na strechách bytoviek dodávajú energiu na ohrev teplej vody. Kombináciou týchto dvoch zdrojov vyriešila ENGIE Services problém zásobovania obyvateľov v lokalite, ktorá je vzdialená od jestvujúcich kotolní, a zároveň splnila požiadavky legislatívy na energetickú efektívnosť.

Kanianka
Prepojenie okruhov dvoch kotolní, ktoré bude hotové do konca tohto roka, prinesie zvýšenie podielu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov a stabilizuje cenu tepla na najbližšie roky. Zokruhovaním kotolní využije spoločnosť naplno kapacitu súčasného štiepkového kotla, ktorý dokáže plne pokryť dodávku tepla a teplej vody v menej náročných mesiacoch. Rekonštruovaná plynová technológia reprezentovaná kondenzačným kotlom s vyššou energetickou účinnosťou potom vykryje obdobia s väčšími nárokmi. Zároveň je to projekt, pri ktorom spoločnosť zažiadala o nenávratnú finančnú dotáciu z eurofondov.

Košice
Rekonštrukcia blokovej kotolne na Popradskej ulici za cca. 80 tisíc eur priniesla obyvateľom metropoly východného Slovenska modernizáciu technológie a z toho vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri výrobe teplej vody.

Liptovský Mikuláš
Investícia do vybudovania novej kotolne nebola v tomto prípade významná z pohľadu výšky preinvestovaných prostriedkov, či z pohľadu rozsahu prác. Zaujímavou ju však robí technológia – kombinácia výroby tepla jednak spaľovaním drevných peliet, jednak tepelnými čerpadlami. Takéto rozloženie zdrojov je v portfóliu spoločnosti nové a bolo vybrané ako najvhodnejšie riešenie pri zohľadnení viacerých technických podmienok i podmienok energetickej efektívnosti.

Malacky
Pre Malacky bol rok 2017 významný spustením a pripojením v minulom rok vybudovaných kogeneračných jednotiek do siete. V tomto roku prešiel rekonštrukciou zastaraný kotol na zemný plyn v centrálnej kotolni. Mesto má teda k dispozícii tri druhy zdrojov vo výbornom stave – kotol na zemný plyn, dva kotly na drevnú štiepku a dve kogeneračné jednotky.

Moldava
V súčasnosti sa pripravuje modernizácia rozvodu tepla vrátane napojenia dvoch nových odberateľov, čo súvisí s vybudovaním dvoch nových výmenníkových staníc v bytových domoch.

Pezinok
Spustenie novej kotolne Sever na spoluspaľovanie drevnej štiepky a zemného plynu bolo pre ENGIE Services novou skúsenosťou. Po prvýkrát použila iný typ zásobovania drevnou štiepkou – nie klasickým nakladačom do denného zásobníka, ale automatickým cez posuvnú podlahu a dopravník. Motívom pre takéto riešenie boli sťažnosti okolitých obyvateľov na prevádzkový hluk, ktorý vznikal najmä pri práci nakladača. Od inštalácie dopravníka si spoločnosť zároveň sľubuje aj zníženie prevádzkových nákladov.

Skalica
Do konca tohto roka by sa mala vykonať rekonštrukcia takmer pol kilometra rozvodov. Momentálne spoločnosť čaká na stavebné povolenie.

Veľké Kapušany
Do konca roka dokončí spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, výmenu časti rozvodov v meste. V súčasnosti realizačný tím vykonáva prípravné práce.

Kedy je čas rekonštruovať rozvody?
Veľká časť investičných akcií Skupiny ENGIE súvisí s modernizáciou rozvodov tepla. Za akých podmienok a akým spôsobom sa rekonštrukcia vykonáva vysvetľuje Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky ENGIE Services: „Pre rekonštrukciu rozvodov sa môžeme rozhodnúť najmä v dvoch situáciách: Jednou je havária, kedy sa neodkladne opraví najpodstatnejšia časť rozvodu, a druhou je stav, kedy na základe kontinuálneho sledovania účinnosti zistíme, že straty na danom rozvode sú privysoké. Vtedy je čas na rekonštrukciu, resp. modernizáciu. Menia sa vždy ucelené časti – napr. od výmenníkovej stanice po dom, od šachty po šachtu, pri rozsiahlejších okruhoch sa práce rozdelia aj na viacero etáp.“

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com