Dokumenty ENGIE Services

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0075/2020/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0074/2020/PoP-KV      
Cenové rozhodnutie URSO č. 0002/2020 /E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 (KGJ K8)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0205/2019/T
Cenové rozhodnutie URSO č : 0103/2017/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby na rok 2017-202
Povolenie č. 2008T 0411 - 17. zmena
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018   
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K8, č.  0046/2019/PoP-KV  
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K4, č.  0046/2019/PoP-KV
Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2019
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka
Cenové rozhodnutie URSO č. 0061/2018/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K4)
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2019
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2018
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2017
Povolenie na podnikanie - výroba a rozvod tepla - 16. zmena  (pdf)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0060/2018/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K8)
EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY za oblasť teplo/2017 
       Potvrdenie o pôvode elektriny č.0063/2018PoP-KV
       EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY za oblasť teplo/2017 (ŠK Vapor) 
       Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika distribúcia
       Potvrdenie o pôvode elektriny č. 0061/2018/PoP-KV
       Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika dodávka
       Cenové Rozhodnutie URSO č : 0087/2018 
       Cenové Rozhodnutie URSO č : 0009/2018/E-KV 
       Cenové Rozhodnutie URSO č : 0103/2017/E-KV 
       Cenové Rozhodnutie URSO č : 0045/2018/E-KV - pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku
       Cenové Rozhodnutie URSO č : 0005/2018/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby na rok 2018
       Cenové rozhodnutie ÚRSO - teplo 2017 - 2021
       Povolenie na podnikanie - výroba a rozvod tepla - 15. zmena  (pdf)
       Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou  (pdf)
       Štandardy kvality 2016  (pdf)
       Elektroenergetika, štandardy kvality 2016  (pdf)
       Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach  (pdf)
       Cenové rozhodnutie URSO : číslo 0056/2017/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 2017-2021  (pdf)
       Cenové rozhodnutie ÚRSO - číslo 0082/2016/E, stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby na rok 2016  (pdf)
       Cenové rozhodnutie ÚRSO pre rok 2016, č. 0025/2016/T  (pdf)
       Povolenie na podnikanie v elektroenergetike - 7. zmena  (pdf)
       Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services, 0017/2016/E-PP  (doc)
       Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services, prevádzka Európa Zvolen, s účinnosťou od 9.9.2016  
       Cenové rozhodnutie ÚRSO- maximálna cena tepla na rok 2015, č. 0176/2015/T  (pdf)
       Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, 0014/2016/E-OP  (pdf)
       Cenové rozhodnutie ÚRSO - distribúcia elektriny, 0277/2016/E  (pdf)
       Cenové rozhodnutie ÚRSO - distribúcia elektriny, 0225/2016/E  (pdf)
       Cenové rozhodnutie ÚRSO, elektrina č. 0173/2015/E  (pdf)
       Cenové rozhodnutie ÚRSO, elektrina č. 0206/2015/E  (pdf)
       Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services a.s. prevádzka Europa Zvolen  (pdf)
       Štandardy kvality, Cofely Zvolen, 2015  (pdf)
       Štandardy kvality, distribúcia, Cofely Zvolen, 2015  (pdf)
       Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO / 2015  (pdf)
       Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO / 2014  (pdf)


ENGIE Services a. s. Ľ Jarošova 2961/1Ľ831 03 Bratislava, IČO 35 966 289, pre prevádzku: Europa CentrumĽ Námestie SNP 9690/63, 960 01 Zvolen m e n í rozhodnutie
č. 0087/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0152/2019/E z 12. 12. 2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 takto:
 
Cenové rozhodnutie URSO č.0161/2020/ E (pdf) 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
    
Cenové rozhodnutie URSO č.0152/2019/ E (pdf)
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancieDôležité kontakty

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27
   + 421-2-581 004 11
www.urso.gov.sk
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19,  827 15 Bratislava 212
   + 421-2-485 411 11
www.mhsr.sk  
 
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27
   + 421-2-582 72 181-184
  info@soi.sk
www.soi.sk
 
Západoslovenská Distribučná, a.s. (platí pre región Západ na území Slovenska – elektrina)
   800 111 567

SSE - Distribúcia, a.s. (platí pre región Stred na území Slovenska – elektrina)
   800 159 000
  Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0009/2018/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2018-2021

Východoslovenská Distribučná, a.s. (platí pre región Východ na území Slovenska – elektrina)
   800 123 332
  Cenník distribúcie elektriny

Zverejnenie cenníku elektriny pred účinnosťou
Regulovaný subjekt  ENGIE Services , Jarošova 1, 831 03  Bratislava, IČO: 35 966 289  na roky 2019 až 2021  preberá od spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. číslo Rozhodnutia URSO 0059/2019/E zo dňa 16.11.2018. 

Dokumenty pre tepelné hospodárstva

  

Právne normy

  
 • Zákon č. 657/2004 Z. z.
  o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z., Konsolidované znenie zákona 657/2004 Z. z. v znení zákonov 100/2014 Z. z. bude súčasťou študijného materiálu, ktorý obdržíte pri registrácii.
 • Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z. z.    
  o postupe pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavov núdze v tepelnej energetike
 • Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z.    
  o učenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
 • Metodické usmernenie MHSR č. 952/2005 Z. z.,     ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
 • Zákon č. 250/2012 Z. z.    
  o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 197/2012 Z. z.    
  ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška ÚRSO č. 222/2013 Z. z.,    
  ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
 • Vyhláška ÚRSO č. 189/2011 Z. z.    
  o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
 • Vyhláška ÚRSO č. 168/2012 Z. z.,    
  ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
 • Vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z. z.    
  ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla
 • Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z. z.    
  ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
 • Vyhláška ÚRSO č. 212/2005 Z. z.    
  ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia
 • Vyhláška ÚRSO č. 630/2005    
  ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítania množstva dodaného tepla, množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
 • Vyhláška č. 358/2009 Z. z.    
  ktorou sa dopĺňa a mení Vyhláška ÚRSO č. 630/2005
 • Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z.    
  ktorou sa ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
 • Zákon č.492/2010    
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 189/2012 Z. z.    
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 309/2009 Z. z.    
  o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 558/2010 Z. z.    
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 136/2011 Z. z.    
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 476/2008 Z. z.    
  o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
 • Vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z.    
  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie