Služby v oblasti energetiky

 • Výroba, distribúcia a predaj tepla a teplej úžitkovej vody (z plynu, štiepky a využitím kogenerácie).
 • Distribúcia a predaj elektrickej energie.

 

Ďalšie poskytované činnosti pri výrobe, distribúcii a predaji energií:

 • využitie obnoviteľných zdrojov energií,
 • návrhy riešení na využitie obnoviteľných a druhotných zdrojov energií,
 • investície v oblasti výstavby zdrojov energií,
 • návrh optimalizácie prevádzkových parametrov sústav energetických zariadení,
 • vypracovanie energetického auditu objektov zameraného na celkové zníženie spotreby energií,
 • návrhy riešení pre znižovanie spotrieb energií,
 • ročné vyúčtovanie nákladov a úhrad súvisiacich s dodávkou energií,
 • podklady a metodické pokyny pre spracovanie kalkulácie cien energií,
 • ročné ekonomické analýzy návratností investícií do energetického hospodárstva,
 • non-stop monitoring zdrojov energií,
 • ponuka spoluinvestície na pripravovaných stavebných zámeroch.

Dispečing

Všetky prevádzkované zdroje energií sú monitorované pomocou dispečerského pracoviska s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou počas celého roka. Dispečing zabezpečuje diaľkový monitoring technologických zariadení a umožňuje tak ich spoľahlivú a efektívnu prevádzku.

 

Reklamácie 

ENERGY DISTRIBUTION - reklamačný záznam pre odberateľov elektriny 
ENERGY DISTRIBUTION - reklamačný záznam pre odberateľov plynu 
ENGIE Services - reklamačný záznam pre oberateľov elektriny
TERMMING - reklamačný záznam pre odberateľov elektriny 
   
 

Referencie

 • Kotolňa K6 Severná, Moldava nad Bodvou

  Viac
 • Kotolňa Odborárska, Bratislava

  Vybudovaná nová 8 MW plynová kotolňa
  Viac
 • Mestská výhrevňa, Senica

  Výhrevňa na spaľovanie biomasy
  Viac
 • CZT Železničná, Bratislava

  Viac
 • Kotolňa S3 Brezová pod Bradlom

  Viac
 • Kogeneračná jednotka vo FNsP, Skalica

  Teplo s využitím kogenerácie
  Viac